SABAA Free State 2018/2019 Regionals - Preliminary Results

Bronkhorstspruit Dam 20/10/2018 - Tournament Results

Competition Statistics Bronkhorstspruit Dam 20/10/2018
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
109 0 0 0.769 109 2.320 0.360 0.000 0.000
Already Weighed Bronkhorstspruit Dam 20/10/2018
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Jacques Schoeman 2018/10/20 19:55:24 BASS 1.000 5 0 0 0.000 5.070 0 0.000 10.070 NO
Carmen Rudiger 2018/10/20 19:50:49 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.080 0 0.000 2.080 NO
Dean Graham Puntis 2018/10/20 19:50:31 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.960 0 0.000 2.960 NO
Jared Olsen 2018/10/20 19:50:15 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.050 0 0.000 3.050 NO
Robert Melaney 2018/10/20 19:49:37 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.530 0 0.000 4.530 NO
Andrew Tavares 2018/10/20 19:49:17 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.870 0 0.000 4.870 NO
Warren Saks 2018/10/20 19:48:41 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.330 0 0.000 5.330 NO
leekane99@gmail.com 2018/10/20 19:48:10 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.960 0 0.000 5.960 NO
Dave Van Vught 2018/10/20 19:47:52 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.170 0 0.000 6.170 NO
Mike St.Dare 2018/10/20 19:47:27 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.860 0 0.000 4.860 NO
Jason Rudiger 2018/10/20 19:47:07 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.950 0 0.000 4.950 NO
Les Hyem 2018/10/20 19:46:41 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.360 0 0.000 1.360 NO
Les Hyem 2018/10/20 19:46:08 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.320 0 0.000 3.320 NO
John Thompson 2018/10/20 19:45:39 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.110 0 0.000 8.110 NO
Kevin Hyem 2018/10/20 19:45:14 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.320 0 0.000 8.320 NO
Jan Van Zyl 2018/10/20 19:44:32 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.310 0 0.000 9.310 NO
Corne Schoeman 2018/10/20 19:44:08 BASS 1.000 5 0 0 0.000 2.820 0 0.000 7.820 NO
Allan Baker 2018/10/20 19:43:42 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.380 0 0.000 6.380 NO
Allan Baker 2018/10/20 19:42:58 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.130 0 0.000 3.130 NO
Keith Rudiger 2018/10/20 19:42:40 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.100 0 0.000 8.100 NO
Dean Barker 2018/10/20 19:42:24 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.220 0 0.000 6.220 NO
Charlton Hewitt 2018/10/20 19:41:59 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.080 0 0.000 8.080 NO
Johan Appelgrein 2018/10/20 19:41:05 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.880 0 0.000 5.880 NO
Cian Conradie 2018/10/20 19:40:25 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.590 0 0.000 5.590 NO
Tyron Mortimer 2018/10/20 19:39:13 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.170 0 0.000 8.170 NO
Pierre Theron 2018/10/20 19:38:56 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.280 0 0.000 8.280 NO
Rob Scorgie 2018/10/20 19:38:29 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.130 0 0.000 8.130 NO
Jacques Schoeman 2018/10/20 19:37:49 BASS 1.000 4 0 0 0.000 4.120 0 0.000 8.120 YES
Greg Schluep 2018/10/20 19:37:16 BASS 1.000 5 0 0 0.000 5.270 0 0.000 10.270 NO
Jonathan Andrew Hyem 2018/10/20 19:36:47 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.990 0 0.000 9.990 NO
Paul Schluep 2018/10/20 19:36:05 BASS 1.000 5 0 0 0.000 6.590 0 0.000 11.590 NO